Recerca avançada


CODI DE CONDUCTA EN PUBLICITAT

 

Respecte a la legalitat vigent 

La publicitat ha de respectar la legalitat vigent i de manera especial els valors, drets i principis reconeguts en normatives aplicables. En aquells casos de publicitat de programes subvencionats per entitats que tenen una normativa legal de publicitat, es seguiran els seus criteris

Interpretació dels anuncis publicitaris

Els anuncis i les expressions publicitàries s’han de transmetre amb claredat i ser analitzades en el seu conjunt, atenent a la impressió global que generi en els seus destinataris. 

Explotació de la por

La publicitat no oferirà arguments que s'aprofitin de la por o supersticions dels destinataris. Els anunciants només podran recórrer a algun dels arguments citats, sempre que donin a conèixer el risc que implica, amb la finalitat d'encoratjar un comportament prudent o desencoratjar accions perilloses, imprudents o il·legals.

No incitació a la violència

La publicitat no incitarà a la violència, ni suggerirà beneficis de les actituds de violència.

No incitació a comportaments il·legals

La publicitat no incitarà a comportaments il·legals.

Respecte al bon gust

La publicitat no haurà d'incloure continguts que atemptin contra els criteris generals del bon gust i del decòrum, i dels bons costums.

Pràctiques perilloses i seguretat  

La publicitat no haurà d'encoratjar pràctiques perilloses excepte quan ho faci en un context que precisament es pugui deduir que fomenta la seguretat.

Publicitat discriminatòria  

La publicitat no suggerirà circumstàncies de discriminació ja sigui per raó de ètnia, nacionalitat, religió, sexe o orientació sexual, ni atemptarà contra la dignitat de les persones. La publicitat adreçada a col·lectius específics on algun d’aquests aspectes (edat, sexe...) ens ve determinat per l’entitat subvencionadora, no serà considerada discriminatòria.

Dret a l’honor

La publicitat ha de respectar necessàriament els drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.

Respecte al medi ambient 

La publicitat no incitarà ni encoratjarà comportaments que perjudiquin al medi ambient.

Exigència d’autenticitat i veracitat

La publicitat no haurà de ser enganyosa. La informació ha de ser comprensible, precisa i susceptible de prova, havent l'anunciant d’esmentar com a mínim, les dades següents:

  • Les característiques de les activitats o serveis.
  • Preu.
  • Condicions jurídiques i econòmiques de la prestació dels serveis, incloses en el seu cas les garanties que s'ofereixin.

Disponibilitat de serveis

No es podran oferir serveis que no es puguin prestar, a menys que s'expressi en l'anunci el moment o termini de realització.

Dades tècniques

Quan en la publicitat es difonguin dades tècniques o d'estadístiques han de ser rellevants i comprovables, i si s’utilitzen dades d'altres fonts, s'haurà d'especificar el seu origen.

Explotació del prestigi aliè i imitació

La publicitat no haurà de fer referència explícita als signes distintius d'un altre anunciant i tampoc haurà d'imitar textos, eslògans, signes distintius, presentació visual, ni efectes sonors d'altres anuncis.

Denigració

La publicitat no haurà de denigrar ni menysprear, implícita o explícitament a altres persones, empreses, activitats, serveis o productes. 

Participació en campanyes publicitàries externes a Grameimpuls 

Quan en la publicitat es faci referència a la participació de Grameimpuls en un acte o causa social, la publicitat ha de respectar de manera escrupolosa els principis de veracitat i bona fe. A més caldrà especificar, de manera explícita, inequívoca i sense induir a error, l'abast de la seva participació. 

Protecció de la salut

La publicitat evitarà incitar als seus receptors a l'adquisició de pautes i comportaments que puguin resultar nocius per a la salut.

Altres Institucions

Poden existir organitzacions que, per la relació que mantenim amb ells, haguem de complir amb normatives específiques de publicitat o us de marca.

Ús d'imatge i reclamacions

Quan la publicitat inclogui imatges de persones (clients, treballadors, i altres), se’ls demanarà l’autorització per a la seva utilització i/o difusió.

En el cas de rebre reclamacions referents al disseny i difusió de la publicitat, la Direcció de Qualitat les remetrà al Comitè d’ètica, per a la seva resolució.

En el cas que les reclamacions rebudes facin referència als compromisos i serveis publicitats, seguiran el mateix procés que la resta de reclamacions.