Recerca avançada


CODI ÈTIC

 

Comitè d'ètica

A Grameimpuls hi ha un comitè d'etica format per un grup de treballadors i treballadores que vetllen la correcta aplicació del nostre codi ètic. Aquestes persones estan a disposició de tot el personal per ajudar-lo a avançar en l'afirmació i correcta aplicació dels principis i valors en els quals creu l'organització.


Qualsevol persona es pot adreçar al comitè d'etica per comunicar (comite_etica@grameimpuls.es)  reclamacions, no-conformitats, suggeriments i idees de millora. El comitè les estudiarà per buscar la millor solució a les no-conformitats o per veure la viabilitat de les idees de millora, i donar-les una resposta.

 

Principis ètics

Valors

Els valors fonamentals que identifiquen a la Direcció de Grameimpuls són el respecte, el liderat i el servei, que són compartits per l’organització, i que es troben implícits en la seva cultura.

Principis i comportaments Ètics 
 1. Donar a conèixer la política empresarial i els valors corporatius i divulgar el compromís empresarial sobre la implantació del codi ètic. 
 2. Emprendre les accions necessàries per assegurar la continuïtat de l’empresa. Haurà d’identificar oportunitats d’activitat. 
 3. Donar suport al personal que forma la plantilla de l’organització, facilitant-li els mitjans necessaris per solucionar els problemes professionals i personals que es puguin presentar. 
 4. Propiciar i mantenir unes bones relacions amb totes les persones de la empresa i els grups d’interès. En tots els casos, actuar amb equitat i justícia. La Direcció promourà un ambient de confiança i suport al seu personal col·laborador, mostrarà interès per escoltar les seves necessitats i col·laborar en la solució de les seves dificultats, també implicarà a totes les persones col·laboradores de l’organització en la cultura del respecte i el servei. 
 5. Mantenir un intercanvi d’informació dintre de l’organització, per a que el personal s’involucri i participi en les accions de l’empresa. La informació que transmeti la Direcció es basarà en l’honestedat i la transparència, establirà per això, un bon nivell de coordinació i comunicació.

 

RELACIÓ AMB ELS CLIENTS I LES CLIENTES 

Valors 

Grameimpuls considera als clients i clientes la base substancial de l’activitat que desenvolupa. Per això, els valors fonamentals que identifiquen la seva relació compartits i desenvolupats per l’organització, són el respecte, el servei, la honestedat i la qualitat.

Aquests valors estan basats en la preocupació constant per la satisfacció dels clients i les clientes, mantenint una relació respectuosa basada en la honradesa i el respecte pel compliment dels acords pactats.

Principis i comportaments Ètics 
 • Tot el personal de Grameimpuls, a més d’oferir un bon servei, seguint els criteris de la qualitat total, ha d’estar compromès amb la política de bon tracte, respecte i honestedat amb els clients i les clientes.
 • El personal de Grameimpuls ha de disposar dels recursos, voluntat i professionalitat per a actuar amb diligència en la solució de qualsevol problema en relació amb els clients i les clientes.
 • A Grameimpuls, la relació amb els clients i les clientes. i la informació que se’ls hi ofereix ha d’estar basada en el compliment i respecte dels acords pactats. També posaran a disposició dels clients i les clientes els mecanismes per formular suggeriments i reclamacions derivats de l’aplicació dels acords.
 • En cap cas el personal de Grameimpuls haurà de traslladar els problemes interns o personals a les relacions amb els clients i les clientes. Tampoc serà correcte parlar malament als clients i les clientes, de l’empresa o de companys i companyes de treball.
 • No s’ha de traslladar a altres dades confidencials de clients i clientes, excepte autorització o obligació legal, complint en tot moment amb els requisits legals de la LOPD.
 • En cap cas, s’utilitzaran manifestacions falses o enganyoses per vendre o comercialitzar els serveis. Els nostres clients i clientes i potencials tenen dret a rebre informació exacta sobre les condicions contractuals que s’estableixin. És nostra l’obligació de corregir immediatament qualsevol malentès que es pugui produir amb un/a client/a o client/a potencial. Així mateix, tan sols es produirà publicitat lleial, exacta il·lícita.

 

RELACIÓ AMB ELS PROVEÏDORS I LES PROVEÏDORES 

Valors 

Els proveïdors i les proveïdores i persones o entitats col·laboradores són elements bàsics en la nostra activitat empresarial. La nostra relació ha de ser correcta , complint tots els nostres compromisos i exigint, en reciprocitat, la seva implicació en els nostres objectius.

Específicament, a qui actuï en nom de Grameimpuls en la prestació dels seus serveis, se’ls exigirà el compliment estricte d’aquest codi ètic.

Principis i comportament Ètics
 1. Les relacions amb proveïdors i proveïdores han d’estar basades en el respecte, la confiança i el suport.
 2. Els contractes que s’estableixen amb proveïdors i proveïdores han de ser clars i concrets en els treballs a realitzar, els preus i els terminis, especificant els criteris de prevenció, qualitat i medi ambient així com la gestió ètica i responsabilitat social, establerts en el manual de gestió de l’empresa.
 3. Es compliran els acords amb els proveïdors i les proveïdores en terminis, preus i qualitat pactats de forma recíproca.
 4. S’ha de valorar a proveïdors i proveïdores amb criteris ètics i de qualitat. La informació que se’ls hi faciliti per a la selecció haurà de ser igual per a tothom, així mateix haurà de vetllar per la informació pròpia i confidencial dels seus proveïdors i les seves proveïdores.
 5. El personal evitarà en el possible litigis innecessaris amb proveïdors i proveïdores.
 6. Ha d’existir un intercanvi de informació contínua amb els proveïdors i les proveïdores, ja sigui en tecnologia o coneixement, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei.

 

RELACIÓ AMB LES PERSONES QUE INTEGREN L’ORGANITZACIÓ

Valors

A Grameimpuls els valors fonamentals que identifiquen la relació amb les persones que integren l’empresa són la comunicació, suport, confiança, reconeixement, il·lusió, treball en equip i preocupació per la seguretat i la salut laboral.

Els esforços estan orientats a enfortir el bon ambient laboral i mantenir un elevat nivell professional i la voluntat de treball del personal.

Principis i Comportaments Ètics

Grameimpuls vers el personal ha de:

 1. Potenciar la comunicació i coordinació en el treball, per afavorir el intercanvi d’informació, millorar l’eficiència en el treball, motivar el treball en equip i fomentar una cultura de confiança, suport i col·laboració entre tot el personal.
 2. Potenciar el comitè d’ètica, el qual serà un espai de diàleg, entre tot el personal de l’organització, i on es podrà dirimir els conflictes ètics, amb la finalitat d’arribar a acords.
 3. Valorar el treball del personal de l’organització, oferint oportunitats en igualtat de condicions, per accedir a la promoció i reconeixement laboral, tenint en compte el seu esforç i compromisos amb l’empresa, sota criteris objectius d’avaluació.
 4. A Grameimpuls ha d’existir transparència en la relació amb el seu personal, oferint una informació clara i respectant els compromisos adquirits.
 5. Grameimpuls en el seu propòsit d’elevar permanentment el nivell professional del seu personal, potenciarà el programa de formació interna, d’acord amb les necessitats del lloc de treball, principalment en l’ús de les noves tecnologies, la millora de la qualitat i seguretat del seu treball i la diversificació de les seves àrees d’actuació, aprofitant els seus potencials i experiència.
 6. Per a Grameimpuls és important que el seu personal se senti identificat i compromès amb la missió i els valors de l’empresa, per això promourà les accions precises per fomentar el sentit de pertinença, identitat i implicació.
 7. A Grameimpuls les relacions laborals estaran basades en el compliment dels requisits establerts en la legislació vigent i els seus procediments interns.

El personal de Grameimpuls vers l’empresa ha de:

 • Estar compromès, cadascun al nivell del lloc que ocupa, en la missió, els valors empresarials i en l’assoliment dels objectius.
 • Mantenir una actitud positiva i receptiva vers els programes de formació que proposi l’empresa, participant en els mateixos amb l’objectiu de millorar la seva preparació i creixement personal.
 • Respectar la nostra empresa i els seus grups d’interès. Cada persona de la nostra organització ha de conèixer quines són les responsabilitats derivades del lloc de treball o càrrec que ocupa, tenint cura del seu compliment. Tot el personal ha de contribuir a millorar l’eficiència i productivitat exercint les responsabilitats assignades amb diligència, interès i efectivitat.
 • Prioritzar l'interès institucional sobre els interessos personals, en les relacions que mantinguin derivades de la seva vinculació laboral. S’han de tenir molt presents els conceptes següents:

El personal no haurà de mantenir relacions contractuals, a nivell personal o a través d’altres persones o empreses, que puguin perjudicar la lleialtat deguda a la nostra entitat. 

Les oportunitats de negoci que puguin sorgir de la relació derivada de la pertinença a la nostra plantilla, i sempre que siguin d’afinitat amb l’activitat de la nostra entitat, han de canalitzar-se a través de l’empresa, no les ha d’utilitzar en benefici propi ni posar-se en coneixement i a disposició de persones o empreses alienes. 

No s’ocultarà informació necessària per al bon desenvolupament del treball.

No s’han d’utilitzar els recursos de la nostra empresa, tant humans com materials, per a assumptes particulars o aliens a l’activitat de la mateixa.

S’han d’evitar actuacions personals que puguin derivar en la identificació de la nostra organització amb alguna tendència social, política, laboral o religiosa, alienes a l’empresa.

No s’ha d’acceptar, a nivell personal, cap classe de regals o compensacions de persones o entitats proveïdores que puguin afectar decisions de contractació o realització de negoci amb la nostra empresa.

 • La cultura d’austeritat, aprofitament i estalvi dels mitjans i energies ha de ser un referent en l’actuació les persones que integren la nostra organització.
 • La imatge personal i el comportament de les persones que integren l’organització han de ser, en tot moment, coherents amb la cultura de l’empresa.
 • Tot el personal ha de ser responsable i prendre part activa en el manteniment d’un bon clima laboral. No s’ha de realitzar, ni admetre cap tipus de discriminació per raons d’ètnia, gènere, religió, opinió o qualsevol altra circumstància. El coneixement d’errors i conductes negatives que puguin afectar la imatge de l’empresa s’ha de comunicar en l’àmbit corresponent i, en cap cas, han de transcendir fora d’aquest marc.
 • Es considera confidencial tota la informació no pública de la nostra empresa. Aquesta s’ha de tractar de forma exclusiva en l’àmbit professional i intern adequat i no s’ha de fer ús d’ella en cap situació. S’han de respectar les mesures de seguretat implantades en els sistemes d’informació d’acord amb la LOPD.
 • Tots els productes elaborats a Grameimpuls o rebuts per raons de treball són propietat de l’empresa.
 • Les persones de la nostra organització que tinguin accés o coneixement d’informacions externes que afectin a l’entitat, han de posar-les en coneixement de la Direcció.
 • El bon nom i la imatge són dos dels principals actius de Grameimpuls. Tot el personal s’ha de considerar responsable del seu manteniment, evitant manifestacions públiques o privades que es puguin interpretar com una declaració institucional. Per això, la relació amb els mitjans de comunicació ha de respondre a una estratègia marcada per la Direcció. 

 

RELACIÓ AMB L’ENTORN SOCIAL 

Valors 

A Grameimpuls els valors fonamentals que s’identifiquen amb l’entorn social i que són compartits per l’organització són la responsabilitat social, la transparència i la innovació.

Principis i comportament Ètics
 • Es recolzaran projectes de desenvolupament social.
 • Grameimpuls respondrà pels danys causats a altres i promourà el diàleg entre les parts interessades.
 • Es farà difusió pública de les activitats desenvolupades i els resultats aconseguits.
 • Grameimpuls es preocuparà de la recerca de vies de innovació, orientant la seva política de millora continua a la ciutadania.

 

RELACIÓ AMB L’ENTORN AMBIENTAL 

Valors 

A Grameimpuls els valors fonamentals que s’identifiquen amb l’entorn ambiental i que són compartits per l’organització són la responsabilitat i el respecte pel medi ambient.

Principis i comportament Ètics
 • Grameimpuls realitzarà les seves activitats amb la màxima consideració i protecció del medi ambient, respondrà pels danys causats a l’entorn i promourà el diàleg entre les parts interessades.
 • Enfortirà un programa de divulgació i capacitació per aconseguir una major conscienciació i compromís en matèria de prevenció mediambiental, i el farà complir als seus col·laboradors i les seves col·laboradores.
 • L’organització es compromet a establir objectius per millorar el impacte mediambiental i prevenir la contaminació.
 • L’organització vetllarà perquè els seus col·laboradors i les seves col·laboradores respectin, compleixin i facin complir la legislació mediambiental vigent i el sistema de gestió implantat.

 

RELACIÓ AMB LA COMPETÈNCIA

Valors

A Grameimpuls els valors que regeixen la seva política amb la competència, i que són compartits per l’organització, són el respecte i la col·laboració.

Grameimpuls davant la competència, ha de mantenir una bona imatge per la qualitat dels seus serveis.

Principis i comportament Ètics
 •  A Grameimpulss’estableixen relacions de respecte i col·laboració en assumptes d’interès comú amb la competència i s’evita difondre informació falsejada o tendenciosa en contra de la competència.
 • L’empresa fomentarà el diàleg i les relacions personals per afavorir l’entesa, participant en associacions i fòrums d’interès comú, que serveixin per la trobada i el intercanvi d’experiències amb la competència.
 • Per aconseguir informació de la competència, Grameimpuls renuncia expressament a utilitzar mitjans il·legals com la corrupció o l’espionatge.

 

RELACIÓ AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Valors

A Grameimpuls els valors que identifiquen les relacions amb les administracions públiques, i que són compartides per la organització, són la responsabilitat i la transparència.

Principis i comportament Ètics
 • Grameimpuls compleix amb totes les obligacions marcades per les diverses administracions públiques.
 • L’organització es compromet a evitar qualsevol forma de corrupció en les seves relacions amb les administracions públiques.

 

RELACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Valors

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és l’accionista únic de la nostra empresa.

Els seus deures i obligacions venen regulats pel document públic constituent que recull el seu compromís amb els aspectes fonamentals de Grameimpuls.

A Grameimpuls la relació amb l’Ajuntament es considera fonamental. Per això, els valors que identifiques la nostra relació amb ell i que són compartits per l’organització són la col·laboració, el compliment dels objectius, la transparència i la protecció dels seus bens.

Principis i Comportament Ètics 
 •  A Grameimpuls s’estableixen relacions de respecte i col·laboració amb les persones que integren el consell d’administració.
 • Grameimpuls conservarà, protegirà i augmentarà els bens de l’Ajuntament, generant beneficis i intentant maximitzar el valor de la inversió.
 • Grameimpuls informarà de forma veraç a l’Ajuntament, quant la gestió de l’organització estigui sotmesa a auditories de qualsevol tipus o a procediments judicials rellevants.
 • A l’organització sempre es respectaran les dades confidencials per a el consell d’administració, en defensa d’interessos davant d’altres.