Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

Claus per entendre per què pagues el que pagues com a autònom

Amb el començament d'any, van haver-hi canvis per als autònoms respecte a les bases i els tipus de cotització, que repercuteixen directament a la quota a pagar.

Des de principis de 2016, el tipus de cotització per contingències comunes que s'aplica als autònoms és del 29,80%. D’aquesta manera la base mínima de cotització s'ha establert en 893,10 euros mensuals per als autònoms (empresaris individuals) menors de 48 anys.  Per tant, la quota resultant a pagar mensualment per a un autònom que cotitza per la base mínima (893,10 euros) serà de 266,14 euros. Aquesta quota no contempla la cobertura d'accident de treball ni el cessament d'activitat (cotització per a la prestació d'atur).

Donat el cas que a data 1 de gener de 2016 l'autònom tingués 48 o més anys, la base mínima de cotització serà de 963,30 euros mensuals. Per tant, la quota mínima a pagar, en aquests casos, serà de 287,06 euros al mes.

També cal tenir en compte que aquells empresaris que en algun moment, durant  l'any 2015, haguessin tingut més de 10 treballadors al seu càrrec, la base mínima de cotització per al 2016 serà de 1.067,33 euros mensuals. També serà d'aplicació la mateixa base de cotització als autònoms societaris amb més d'un any d'antiguitat. Per tant, la quota mínima a pagar, en aquests col·lectius, serà de 318,06 euros al mes.

En quant a les bonificacions aplicables als autònoms, al 2016 es contemplen les següents:

 

  • Autònoms que es donin d'alta i no hagin estat donats d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) durant els darrers cinc anys, alhora no siguin autònoms societaris i no hagin rebut anteriorment una bonificació de la Seguretat Social encara que hagin passat més de cinc anys.

Tenen dret a una bonificació del 80 % sobre la quota resultant a pagar durant els 6 primers mesos d'activitat, resultant la quota a pagar durant aquest període de 50 euros mensuals. A partir dels 7 mesos i fins els 12 mesos d'antiguitat, la bonificació es reduirà al 50 % sobre la quota, de manera que la quota resultant a pagar serà de 133,07 euros mensuals. A partir dels 12 mesos i fins als 18 mesos d'antiguitat,  la bonificació es reduirà al 30 % sobre la quota, de manera que la quota resultant a pagar serà de 186,30 euros mensuals. Donat el cas que els nous autònoms siguin homes menors de 30 anys i/o dones menors de 35 anys, la bonificació del 30 % s'ampliarà fins als 30 mesos d'antiguitat.

  • Autònoms amb una discapacitat igual o superior al 33% que es donin d'alta i no hagin estat donats d'alta al RETA durant els darrers cinc anys, alhora no siguin autònoms societaris i no hagin rebut anteriorment una bonificació de la Seguretat Social encara que hagin passat més de cinc anys.

Tenen dret a una bonificació del 80 % sobre la quota resultant a pagar durant els 12 primers mesos d'activitat, resultant la quota a pagar durant aquest període de 50 euros mensuals. A partir dels 13 mesos i fins els 60 mesos d'antiguitat, la bonificació es reduirà al 50 % sobre la quota, de manera que la quota resultant a pagar serà de 133,07 euros mensuals durant aquest període.

  • Autònoms col·laboradors que es donin d'alta i no hagin estat donats d'alta al RETA durant els darrers cinc anys, alhora no siguin autònoms societaris i no hagin rebut anteriorment una bonificació de la Seguretat Social encara que hagin passat més de cinc anys.

Tenen dret a una bonificació del 50 % sobre la quota resultant a pagar durant els 18 primers mesos d'activitat, resultant la quota a pagar durant aquest període de 133,07 euros mensuals. A partir dels 19 mesos i fins els 24 mesos d'antiguitat, la bonificació es reduirà al 25 % sobre la quota, de manera que la quota resultant a pagar serà de 199,59 euros mensuals durant aquest període.

  • Autònoms que siguin substituïts durant el període de maternitat o paternitat per aturats amb un contracte d'interinitat bonificat.

Tenen dret a un 100 % de bonificació sobre la quota resultant a pagar durant el període de substitució, i per tant no pagaran quota d'autònoms durant aquest període.

Data de publicació: 11/04/2016