Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

¿Com crear la teva empresa amb la mínima inversió possible?

Lean Startup és una metodologia adequada per crear el teu negoci en entorns canviants i amb incertesa.

Posar un negoci en marxa no és una feina fàcil. És per aquest motiu que, una vegada s'ha pres aquesta decisió, és important poder fer un plantejament dels recursos disponibles així com un anàlisi del model de negoci que es vol implementar.

A nivell general, el procediment es basa en elaborar un pla d'empresa definint una previsió que englobi entre tres i cinc anys en els quals es defineix la inversió necessària fent una previsió sobre el rendiment del negoci al llarg d'aquests anys. S'ha de tenir en compte, però, que les dinàmiques d'avui en dia han portat a conviure en entorns de canvi constant i gran incertesa, la qual cosa complica moltes vegades aquesta tasca i dificulta poder fer una valoració acurada de la viabilitat del negoci.

En aquest sentit, fer l'anàlisi de viabilitat del negoci amb eines que s'adaptin ràpidament als canvis de l'entorn és bàsic. Una d'aquestes eines és la metodologia Lean Startup, la qual es basa en la creació de models de negoci amb una inversió mínima per poder testejar el mercat adaptant la nostra visió al que aquest ens demani. Però, en què es basa aquesta metodologia? Principalment en el cicle construir-mesurar-aprendre:

•    Construir: un dels aspectes claus és la figura del Producte Mínim Viable (MVP). Es tracta de dissenyar un producte o servei bàsic que ens permeti portar-lo al mercat i testejar l'acceptació d'aquest per part dels clients per tal de poder anar adaptant-lo i desenvolupant-lo amb les respostes que anem obtenint del mercat. D'aquesta forma, partim d'una inversió mínima per a la construcció d'aquest MVP, evitant posar temps, esforç i diners en aspectes que no són claus per al consumidor final i adaptem totalment el nostre producte o servei a les seves necessitats.

•    Mesurar: a l'inici d'aquest cicle, haurem definit una proposta de valor sobre el nostre producte o servei, amb un seguit de supòsits que cal testejar. Per tal de poder mesurar la resposta del mercat en base a aquests supòsits, és important definir unes mètriques que ens serveixin per avaluar la nostra idea de negoci.

•    Aprendre: una vegada mesurada la resposta del mercat sobre la nostra idea és el moment de prendre decisions. En aquest sentit, serà el moment de seguir desenvolupant la nostra idea, en cas que la resposta hagi estat positiva, o de tornar a formular-la (pivotar), en cas que la resposta hagi estat negativa.

Per tal de poder arribar a crear una idea de negoci de garanties, és important portar a terme aquest cicle de construir-mesurar-aprendre tantes vegades com calgui, ja sigui perquè hem hagut de canviar l'estratègia o perquè el mercat l'accepti i vulguem seguir desenvolupant-la. D'aquesta forma, anirem construint una idea de negoci totalment adaptada a les necessitats del mercat i evitant inversions innecessàries desenvolupant supòsits que no generin un valor afegit al nostre públic objectiu.

En conclusió, la metodologia Lean Startup ens permet crear una idea de negoci adaptada a les necessitats del mercat a la vegada que ens ofereix un model flexible per readaptar de forma continua la proposta de valor en entorns dinàmics.

Data de publicació: 05/04/2017