Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

El frau fiscal

Cada any Hisenda detecta milers d'infraccions i centenars de delictes fiscals que finalment són sancionats.

La Llei General Tributària estipula les obligacions econòmiques dels contribuents amb Hisenda segons els seus ingressos. Les irregularitats a l'hora d'acomplir amb aquestes obligacions poden donar lloc a diferents conseqüències punitives, classificades segons la seva gravetat en infraccions i/o delictes fiscals.

Una infracció tributària és una acció voluntària per manipular el càlcul del deute tributari, sempre que la incidència del deute derivat de la infracció en relació amb la base de la sanció sigui superior al 10 per cent. Les infraccions poden ser lleus, greus o molt greus i es fonamenten bàsicament en la causa de deixar d'ingressar deutes tributaris o obtenir deduccions indegudes. S'entendrà que existeix ocultació de dades a l'Administració Tributària quan no es presentin declaracions o es presentin declaracions en les quals s'incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos, o en les quals s'ometin total o parcialment ingressos, rendes, productes, béns, operacions o qualsevol altra dada que interfereixi en una correcta tributació.

El tipus de la infracció i la seva sanció corresponent es gradua segons punts percentuals del que es considera infracció. Quan l'infractor hagués estat sancionat per una infracció lleu, l'increment serà de cinc punts percentuals. Quan l'infractor hagués estat sancionat per una infracció greu, l'increment serà de 15 punts percentuals i per una infracció molt greu, l'increment serà de 25 punts percentuals.

Per últim, en els casos més greus, el codi penal estableix que es considerarà delicte fiscal contra la Hisenda Pública quan la quantitat defraudada excedeix dels 120.000 euros, o 50.000 euros en el cas de defraudar a la Seguretat Social. A més, per a l'existència del delicte no només han de superar-se les quanties especificades, sinó que és necessari que l'autor hagi tingut la intenció d'evitar el pagament. El càstig per  aquest delicte pot derivar-se en l'ingrés a presó d'un a cinc anys, una multa de fins a sis vegades la quantitat defraudada i la pèrdua del dret a tenir beneficis fiscals i optar a subvencions de tres a sis anys.

Data de publicació: 22/03/2017