Recerca avançada

EMPRENEDORS

Actualitat

La utilitat dels informes comercials

El progressiu creixement del mercat d'informació comercial gràcies a Internet, ha permès reduir dràsticament el preu que es paga per ella.

Actualment una de les preocupacions més freqüents al mercat és saber si l'empresa amb la qual anem a treballar té capacitat per fer front als seus pagaments. La utilitat principal dels informes comercials és, precisament, valorar la solvència d'una altra empresa abans d'establir una relació comercial amb ella, ja sigui com a client o com a proveïdor. A banda de conèixer el risc d'impagament de clients i proveïdors, els informes comercials són d'utilitat per analitzar el sector, mitjançant l'estudi dels competidors directes o dels referents del mercat. Així, en funció del resultat de l'informe s'estableix o no la relació comercial amb una empresa i les condicions de la mateixa, o la situació del mercat i la competència.

Les dades extretes dels informes comercials són reals, ja que es nodreixen d'informació pública oficial provinent del butlletí del Registre Mercantil (BORME), en el qual les societats estan obligades a presentar els seus comptes anuals i la seva comptabilitat; llistes de morosos com RAI o ASNEF; i, per últim, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i els butlletins autonòmics (a Catalunya, el DOGC). A continuació detallem les principals dades que s'obtenen a partir d'un informe comercial:

  • Dades generals de l'empresa: CIF, Raó Social, adreça, telèfon, pàgina web, data de constitució, objecte social, sector d'activitat, tipus de societat i  capital social.
  • Dades dels directius: noms i cognoms dels càrrecs directius amb les dates de nomenaments i cessaments.
  • Vinculacions societàries: s'identifica la societat matriu i les empreses participades.
  • Recomanació de crèdit: anàlisi del valor financer i els ràtios de solvència per mesurar la capacitat per fer front a les seves obligacions de pagament, a més de pagaments pendents que consten en el RAI.
  • Informació financera: vendes de l'empresa, balanç, pèrdues, guanys i fons de maniobra.

En definitiva, els informes d'empreses ens permeten conèixer de forma detallada la situació de les empreses per poder decidir treballar amb elles amb major seguretat i confiança.

Data de publicació: 13/09/2016