Recerca avançada


PERSONAL DE PRÀCTIQUES EN EMPRESES

 

Si desitgeu acollir en pràctiques alumnat de cursos de formació o participants de programes d’ocupació podeu contactar amb nosaltres per informar-vos dels perfils amb que comptem.

Mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració en pràctiques i el corresponent registre regulat pel Departament de Treball (Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya), les persones participants poden realitzar les pràctiques en un context real de feina i desenvolupar els seus coneixements, alhora que  donen a les empreses l’oportunitat de conèixer potencials treballadors per cobrir possibles necessitats de personal.

 

PRACTIQUES MITJANÇANT LA PARTICIPACIÓ EN CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL

El mòdul de formació pràctica en centres de treball té com a finalitat desenvolupar els coneixements teoricopràctics adquirits en el centre de formació i facilitar el contacte amb l’entorn laboral de l’àmbit corresponent a l’acció formativa. La formació pràctica en empresa té caràcter de pràctica professional no laboral i no implica relació laboral entre l’alumnat i l’empresa.

 

MÒDUL DE FORMACIÓ PRÀCTICA VINCULADa A Certificats de Professionalitat

Només podran accedir al mòdul de pràctiques aquells alumnes que hagin finalitzat tots els mòduls d’un mateix itinerari del certificat de professionalitat amb qualificació d’apte, ja sigui en aquesta convocatòria o en convocatòries anteriors i que, per tant, estiguin en disposició de posar en pràctica, en l’entorn laboral real, els coneixements assolits.

 

 • Atenció sociosanitaria a persones dependents en institucions socials I (80 hores)

Data inici:                  13 de juny de 2016

Data finalització        05 de juliol de 2016

CONTINGUTS DEL CURS:

Geriatria i variables psicològiques: atenció especialitzada a l’ancià; patologies de la vellesa; sistemes d’atenció sanitària; comunicació assistencial.

Conceptes generals d’infermeria: atencions bàsiques de geriatria; tècniques de mobilització geriàtrica i fisioteràpia; atenció a persones amb trastorns psíquics i cognitius; tècniques d’animació estimulativa.

Variables psicològiques: psicologia social, evolutiva i de l’envelliment.

Cures bàsiques de geriatria: anatomia i fisiologia, dietètica i nutrició, infermeria associada, mobilitat amb gran dependència física, prevenció d’accidents socio-sanitaris, tasques del domicili.

 

 • Atenció sociosanitaria a persones dependents en institucions socials II (80 hores)

Data inici:                  26 de setembre de 2016

Data finalització        18 d’octubre de 2016

CONTINGUTS DEL CURS:

Geriatria i variables psicològiques: atenció especialitzada a l’ancià; patologies de la vellesa; sistemes d’atenció sanitària; comunicació assistencial.

Conceptes generals d’infermeria: atencions bàsiques de geriatria; tècniques de mobilització geriàtrica i fisioteràpia; atenció a persones amb trastorns psíquics i cognitius; tècniques d’animació estimulativa.

Variables psicològiques: psicologia social, evolutiva i de l’envelliment.

Cures bàsiques de geriatria: anatomia i fisiologia, dietètica i nutrició, infermeria associada, mobilitat amb gran dependència física, prevenció d’accidents socio-sanitaris, tasques del domicili.

 

 • Auxiliar de geriatria (80 hores)

Data inici:                  30 de maig de 2016

Data finalització       27 de juny de 2016

CONTINGUTS DEL CURS:

Organització dels recursos

Comunicació i atenció al pacient

Atencions bàsiques de geriatria

Atencions terapèutiques d'infermeria geriàtrica

Atenció especialitzada a la gent gran

Atenció d'infermeria a les persones grans amb discapacitat

 

 • Atenció scoiosanitària a persones en el domicili  (120 hores)

Data inici:                  20 de juny de 2016

Data finalització       22 de juliol de 2016

CONTINGUTS DEL CURS:

Higiene i atenció sanitària domiciliària

Atenció i suport psicosocial domiciliari

Suport domiciliari i alimentació familiar

 

 • Sumilleria (80 hores)

Data inici:                  07 de juliol de 2016

Data finalització       26 de juliol de 2016

CONTINGUTS DEL CURS:

Tast de vins i altres begudes analcohòliques i alcohòliques diferents als vins

Disseny de cartes de vins i begudes analcohòliques i alcohòliques diferents a vins

Anàlisi sensorial de productes selectes propis de sommelieria i disseny de les seves ofertes

Gestió de bodegues en restauració

Servei especialitzat de vins

 

 • Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques (80 hores)

Data inici:                  6 de setembre de 2016

Data finalització       27 de setembre de 2016

CONTINGUTS DEL CURS:

Operacions de muntatge de suports en xarxes elèctriques aèries.

Operacions d’estesa i tesatge de conductors en xarxes elèctriques aèries i subterrànies.

 

 • Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i telecomunicacions en edificis (80 hores)

Data inici:                  2 de maig de 2016

Data finalització      25 de maig de 2016

CONTINGUTS DEL CURS:

Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baix tensió i domòtiques en edificis

Muntatge d´elements i equips d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis

Muntatge d’instal·lacions domòtiques en edificis

Prevenció de riscos laborals i mediambientals i de telecomunicacions en edificis

Operacions de muntatge de instal·lacions de telecomunicacions

Caracterització dels elements i equips bàsics d’instal·lacions de telecomunicacions en edificis

Muntatge d´elements i equips en instal·lacions de telecomunicacions en edificis

 

 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (80 hores)

Data inici:                  28 de setembre de 2016

Data finalització       20 d’octubre de 2016

CONTINGUTS DEL CURS:

Instal·lacions  elèctrica en edificis d´habitatges.

Muntatge d’instal·lacions elèctriques d´enllaç en edificis

Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis d´habitatges

Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques

Instal·lacions elèctriques en edificis d´oficines, comerç i industria

Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d´interior

Elaboració de la documentació tècnica segons el REBT per la instal·lació de locals, comerç i petites indústries

Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d´automatismes

Muntatge i reparació d´automatismes elèctrics

Muntatge d’instal·lacions automatitzades

Reparació d’instal·lacions automatitzades

Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió

Muntatge de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió

Manteniment  de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió

Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió

Muntatge de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió

Manteniment  de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió

Muntatge i manteniment de màquines elèctriques

Muntatge i manteniment de transformadors

Muntatge i manteniment de màquines elèctriques rotatives

 

 • Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia. Infraestructures, xarxes locals de dades (80 hores)

Data inici:                  27 d’abril de 2016

Data finalització        31 de maig de  2016

CONTINGUTS DEL CURS:

Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'antenes col·lectives i individuals , instal3lacions  telefonia i comunicació interior.

Recepció i distribució de senyals de radiodifusió.

Muntatge  d'instal·lacions  de  recepció  i  distribució  de  senyals  de  radiodifusió.

Manteniment i reparació d'instal·lacions d'antenes en edificis.

 

 • Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis. (120 hores)

Data inici:                  3 d’octubre de 2016

Data finalització        25 d’octubre 2016

CONTINGUTS DEL CURS:

Muntatge i manteniment de sistemes telefònics amb centraletes de baixa capacitat

Muntatge de sistemes telefònics amb centraletes de baixa capacitat

Manteniment de sistemes telefònics amb centraletes de baixa capacitat

Muntatge i manteniment d´infraestructures de xarxes locals de dades 

                       

 • Muntatge i manteniment d'instal·lacions de calorífiques I (120 hores a raó de 5 diàries)

Data inici:                  06 de juny de 2016

Data finalització:       08 de juliol de 2016

CONTINGUTS DEL CURS:

Organització i realització del muntatge d’instal·lacions calorífiques

Posada en marxa i regulació d’instal·lacions calorífiques

Manteniment preventiu d’instal·lacions calorífiques

Manteniment correctiu d’instal·lacions calorífiques

Prevenció de riscos laborals i mediambiental en instal·lacions calorífiques

 

 • Muntatge i manteniment d'instal·lacions de calorífiques II (120 hores a raó de 6 diàries)

Data inici:                  30 de setembre de 2016

Data finalització:       28 d’octubre de 2016

CONTINGUTS DEL CURS:

Organització i realització del muntatge d’instal·lacions calorífiques

Posada en marxa i regulació d’instal·lacions calorífiques

Manteniment preventiu d’instal·lacions calorífiques

Manteniment correctiu d’instal·lacions calorífiques

Prevenció de riscos laborals i mediambiental en instal·lacions calorífiques

                   

PRACTIQUES DE PERFECCIONAMENT POSTERIORS A L’ACCIÓ FORMATIVA

L’entitat pot programar pràctiques de perfeccionament després de la finalització de l’acció formativa, que com a mínim realitzin el 60 per cent de l’alumnat amb avaluació positiva. La seva durada no pot superar el 30% de la durada de l’acció formativa.

 

PRÀCTIQUES DINS DE LA DURADA DE L’ACCIÓ FORMATIVA D’ESPECIALITATS NO VINCULADES A CP

Només es poden realitzar aquestes pràctiques si el programa formatiu preveu que es facin pràctiques professionals dins de la durada de l’acció formativa.

 

PRACTIQUES EN EL MARC DELS PROGRAMES D’ORIENTACIÓ

La possibilitat de la realització de pràctiques professionals no laborals en un entorn real facilita el camí cap a la inserció a aquelles persones que tenen dificultats per trobar una feina a la vegada que les empreses que les acullin podran tenir l’oportunitat de comprovar l’adaptació al lloc de treball i perdran la por inicial vers la seva contractació.

 

Si voleu més informació truqueu al 93 466 15 65 i demaneu per la Secció d’Intermediació Laboral o envieu un correu a intermediacio@grameimpuls.cat